Каква пенсия можете да очаквате?

III СТЪЛБ - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Заместване 10-30%*; Капиталов принцип; Дефинирани вноски; Частно управление; Доброволни пенсионни фондове

II СТЪЛБ -  Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Заместване 15-20%*; Капиталов принцип; Дефинирани вноски; Частно управление; Професионални и универсални фондове

I СТЪЛБ - Държавно обществено осигуряване

Заместване 30-35%*; Разходопокривен принцип; Вноски, определени с нормативен акт; Администрирано от държавата

* Примерен процент на заместване (отношение на пенсионен доход към последна работна заплата).


Посочените проценти на заместване на доход са базирани на допускането, че всеки един от трите стълба участва при формирането на пенсията и са изключително условни, тъй като зависят от редица фактори, като отношение на осигурителен доход и реален доход на лицето, редовност на осигуряването, осигурява ли се лицето във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, максимален размер на осигурителната вноска, максимален размер на пенсиите и др.


Тези проценти са прогнозни и са свързани с първоначалните калкулации и намерения за ролята на всеки от трите стълба при въвеждането на тристълбовия пенсионен модел. Предвид очакваните промени в размера на вноските и други параметри на съществуващия пенсионен модел, тези проценти на заместване ще претърпят изменения.

Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 23.01.2018 г.