Какво се случва с Вашите пари за пенсия


Със започването на първата ви работа на трудов договор имате срок от три месеца, за да изберете в кой универсален пенсионен фонд (УПФ) да бъдат внасяни задължителните проценти от месечния ви осигурителен доход. Това става чрез подаване на индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, в което сте избрали да се осигурявате.


Ако не вземете решение в определения от закона тримесечен срок, ще бъдете служебно разпределен от НАП в някое от дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и вноските ви за втора пенсия ще бъдат превеждани във ваша лична осигурителна партида в универсалния фонд на въпросното дружество. Важно е да знаете, че това са ваши лични средства, които са част от задължителните ви осигуровки и се удържат регулярно от вашето възнаграждение. Затова има значение на кого поверявате управлението на тези средства.


Имате възможност да прехвърлите натрупаните средства от индивидуалната си партида в друг пенсионен фонд, ако са изминали 2 години от сключване на първия ви осигурителен договор и 1 година след последното ви прехвърляне. А от 01 април 2018 г. срокът, след изтичането на който можете да промените своето участие в пенсионен фонд, вече ще бъде 1 година във всички възможни варианти (от последната промяна на участие, от сключването на първия осигурителен договор, от служебното разпределение, или възобновяването на осигуряването в УПФ по чл. 124а от КСО).


Ако се осигурявате в универсален пенсионен фонд можете да промените осигуряването си, като насочите вноските си към държавен фонд „Пенсии” (съответно към фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“*). Това може да стане не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране, предвидена в чл. 68, ал. 1 от КСО, и в случай че не ви е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.


При промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ *, натрупаните средства в индивидуалната ви партида се прехвърлят от индивидуалната ви партида в универсалния пенсионен фонд в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система („Сребърен фонд“). В този случай вноската ви във фонд „Пенсии”, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ * на ДОО, се увеличава с размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд, т.е. цялата осигурителна вноска, предназначена за пения, започва да постъпва в държавния пенсионен фонд.


Възможност за обратно прехвърляне от фонд „Пенсии” на ДОО към УПФ
 

Ако сте променили осигуряването си само във фонд „Пенсии” на ДОО, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО *“, можете да изберете отново да се осигурявате за втора пенсия и в универсален пенсионен фонд. Обратното прехвърляне може да стане не по-рано от 1 година от промяната на осигуряването ви и не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране, предвидена в чл. 68, ал. 1 от КСО. В този случай средствата от индивидуалната ви партида, прехвърлени към „Сребърния фонд“, ще бъдат прехвърлени обратно в избрания от вас универсален пенсионен фонд по ваша индивидуална партида.

От този момент занапред вашата осигурителна вноска за втора пенсия ще започне да постъпва отново във ваша индивидуална партида, да се инвестира и да ви носи допълнителен доход.


Във фонд „Пенсии”, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО“*, нямате лична осигурителна партида, т.е. вашите вноските, които постъпват там, се използват съобразно т.нар. разходопокривен принцип. Ако решите да промените осигуряването си и да започнете да се осигурявате отново за втора пенсия в УПФ, при обратно прехвърляне на средства от „Сребърния фонд” в избрания от вас УПФ, се прехвърля само номиналната стойност на вашите средства, т.е. размерът на средствата, постъпили преди това от УПФ в „Сребърния фонд”, независимо от момента на постъпването им и размера на платените от вас междувременно вноски.


От 01.01.2018 г. е допусната възможност за лицата, на които до 31.12.2018 г. остават по-малко от 5 години до възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО, да упражнят правото на избор по чл. 4б от КСО еднократно в срок до 31.12.2018 г. Въведена е възможност и за лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата между 15 август 2015 г. и 31 декември 2017 г. включително, с намален индивидуален коефициент, да поискат в срок до 31 декември 2018 г. преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии"на държавното обществено осигуряване.

 

* За военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и следователите.

 


Инвестиция

Парите от фонда, в който внасяте осигурителните си вноски, се инвестират. Реализираният доход от инвестирането се натрупва във вашата индивидуална осигурителна партида.


Видове плащания от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Универсален пенсионен фонд

  • пожизнена пенсия за осигурителен стаж и възраст след придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване;
  • еднократно изплащане до 50% от средствата при трайно намалена работоспособност над 89,99%;
  • пълно наследяване на средствата от партидата според действащото законодателство.

Професионален пенсионен фонд

  • срочна пенсия за старост от момента на ранното ви пенсиониране до достигането на възраст за пенсиониране по държавното обществено осигуряване;
  • еднократно плащане на 50% от средствата при трайно намалена работоспособност над 89,99%;
  • пълно наследяване на средствата от партидата според действащото законодателство.

Доброволен пенсионен фонд

  • изтегляне на средствата от партидата от лични вноски (не работодателски) във всеки един момент;
  • изплащане на средствата при загуба на трудоспособност над 50%;
  • наследствена пенсия в полза на посочено лице/ лица или наследници по закон;
  • ако за вас са постъпвали вноски от работодател - лична пенсия за старост след придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване.
Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 23.01.2018 г.